Commit 5f62f124 authored by Moki Ding's avatar Moki Ding 👻
Browse files

Fix misstype in Serbian Language

parent 341035fe
......@@ -13,7 +13,7 @@
"SUSTAINABLE_GROWTH" : "Održivi rast",
"WE_DONT_WANT_MAKE_GROWTH_BY_PROMISES" : "Ne želimo ostvariti rast obećanjima i vizionarskim planovima poput nekih drugih ICO-a. Mi preferiramo pragmatizam i realizam umesto vizionarskog govora i nastojimo da sistem bude što jednostavniji.",
"WALLETS" : "Novčanici",
"YOU_CAN_DOWNLOAD_THE_WALLETS" : "Možete <a class=\"wallet-link\" href=\"https://download.faircoin.world/\">preuzeti</a> novčanike sa sajta faircoin sajta. Primetićete da se cene u novčanicima ne podudaraju s FreeVision cenama. Radimo na integraciji FreeVisiona u novčanike.",
"YOU_CAN_DOWNLOAD_THE_WALLETS" : "Možete <a class=\"wallet-link\" href=\"https://download.faircoin.world/\">preuzeti</a> novčanike sa faircoin sajta. Primetićete da se cene u novčanicima ne podudaraju s FreeVision cenama. Radimo na integraciji FreeVisiona u novčanike.",
"COMMUNITY" : "Zajednica",
"JOIN_OUR_ACTIVE_FREEVISION_COMMUNITY" : "Pridružite se našoj aktivnoj zajednici FreeVision",
"WE_ARE_CONSTANTLY_LOOKING_FOR_SKILLED_PEOPLE" : "Stalno tražimo kvalifikovane ljude koji žele da pomognu u razvoju ovog velikog projekta. Svi zajedno rade na izgradnji novog finansijskog sistema.",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment